بهراد عسل من

بهراد: مامان مقصد کیانا کجاست؟؟ یزده یا تهرانه؟؟

(نمیدونم منظورش وطن بود یا ...

********

داشتم شربت زینکوویت بهش میدادم یه کم چکید روی زمین . چون از وسواس من در مورد ریختن چیزهای شیرین روی زمین و نوچ شدن خبر داره زود گفت: مامان منو ببخشنگرانبغل

منم نزدیک بود اشکم در بیاد عزیزم گریه

عشق منی. دیگه یادم باشه اگرم ناراحت شدم به روت نیارم ناراحت پسر با احساسم

*************

/ 0 نظر / 41 بازدید